bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş

SAĞLIK BAKANLIĞISağlık Bakanlığı Görevleri ve Sağlık Bakanlığı Birimleri   Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığı v.b. konularda bir çok görevi bulunmaktadır.Sağlık Bakanlığı'nın görevleri ise şöyledir;

-Uluslararası önemi olan halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesini sağlar.

-Piyasada bulunan sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddelerin, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde halka ulaştırılması sağlayarak fiyatlarının belirler.

-Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

-Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlar.

-Hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlar

-Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve politikaları belirler.

-İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlar.

-Uluslararası ve sektörler arası işbirliği yapar.

-Acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür.

-Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya yönelik tedbirler alır.

-Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar

-Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denetleme yapar, müeyyide uygular.

-İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörler ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön verir, bunu teminen gerekli bildirimleri yapar, görüş bildirir ve müeyyide uygular.

-Görevin ve hizmetin gerektirdiği her türlü tedbiri alır.

-İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.Sağlık Bakanlığı Birimleri

SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Bakanlığı Hakkında Diğer Bilgiler

Sağlık Bakanlığı İletişim

Sağlık Bakanlığı Şikayet

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü


ilaç doktor bul hastane bul eczane bul şifalı bitkiler medikal firmalar hastalıklar tahlil

Bilgi:memurmaasmutemeti@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net

Facebook'ta Paylaş