bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BURSA HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI   663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi 2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanarak Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşlar yeniden yapılandırılarak bütün illerde olduğu gibi Bursa'da da 19.03.2012 tarihi itibariyle Halk Sağlığı Müdürlüğü kuruldu


Bursa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Görev ve Yetkileri

-Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek.

-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.

   - Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak

   -Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek.

   -Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek, içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek.

   -Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak.

   -Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek

   -Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak, meslek personelinin yetişmesi için ilgili kurumlarla işbirliğiyle eğitim programları hazırlamak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak.


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Aile Hekimliği Birimi
Toplum Sağlığı Birimi
Göç Sağlığı Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar, Tüberküloz ve Aşı Birimi
Kanser Birimi
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Kronik Durumlar, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi
Çocuk Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
Çevre Sağlığı
Ruh SağlığıTütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
Çalışan Sağlığı Birimi
  

ilaç doktor bul hastane bul eczane bul şifalı bitkiler medikal firmalar hastalıklar tahlil

Bursa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bursa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Bilgi:bursasehirhastanesi@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş