bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ


reklam

reklam


reklam
reklam


   663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi 2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanarak Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşlar yeniden yapılandırılarak bütün illerde olduğu gibi Bursa'da da 19.03.2012 tarihi itibariyle Halk Sağlığı Müdürlüğü kuruldu

reklam
reklam
reklam

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

-Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek.

-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.

   - Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak

   -Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek.

   -Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek, içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek.

   -Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak.

   -Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek

   -Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak, meslek personelinin yetişmesi için ilgili kurumlarla işbirliğiyle eğitim programları hazırlamak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak.

   -Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. 10) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütme


Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Birimleri

Bursa Halk Sağlılğı Hukuk Birimi

Bursa Halk Sağlılğı Sivil Savunma Birimi

Bursa Halk Sağlılğı Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı Kanser Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı Halk Sağlığı Laboratuvarı

Bursa Halk Sağlılğı Bimer

Bursa Halk Sağlılğı Sabim

Bursa Halk Sağlılğı Kalite Birimi

Bursa Halk Sağlılğı Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi

Bursa Halk Sağlılğı Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı Gelir Tahakkuk Birimi

Bursa Halk Sağlılğı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı İstatistik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Bursa Halk Sağlılğı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü


Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Hakkında Diğer Bilgiler

Bursa Halk Sağlılğı Müdürlüğü İletişim Adres

Bursa Halk Sağlılğı Müdürlüğü Personel Alımı

Bursa Halk Sağlılğı Müdürlüğü Şikayet

ilaç doktor bul hastane bul eczane bul şifalı bitkiler medikal firmalar hastalıklar tahlil

reklam


reklam


Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Bilgi:bursasehirhastanesi@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş